Privacy Statement

Schoonheidssalon PUUR by Esther, KVK 24464109, gevestigd aan Esdoornstraat 2, 3465 JM Driebruggen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.puurbyesther.nl/
Esdoornstraat 2
3465 JM Driebruggen
info@puurbyesther.nl
Tel: +31(0)6-47 080 447

Dhr. J. Bode is de Functionaris Gegevensbescherming van Schoonheidssalon PUUR by Esther. Hij is te bereiken via j.bode@dpoconsultancy.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidssalon PUUR by Esther verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam;
- Geslacht;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch;
- Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Met betrekking tot huidverbetering kan Schoonheidssalon PUUR by Esther de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerken:

- gezondheid;
- medische informatie ;
- seksuele geaardheid;
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@puurbyesther.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schoonheidssalon PUUR by Esther verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling;
- Verzenden van onze nieuwsbrief;
- Telefonisch contact op te nemen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- Om goederen en diensten bij u af te leveren;
- Schoonheidssalon PUUR by Esther verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
- In verband met de gerechtvaardigde belangen van Schoonheidssalon PUUR by Esther, waarbij Schoonheidssalon PUUR by Esther erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Schoonheidssalon PUUR by Esther neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schoonheidssalon PUUR by Esther) tussen zit.

Schoonheidssalon PUUR by Esther gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen om persoonsgegevens in te verwerken:

- Microsoft Office 365 (Outlook, Excel, Word). Dit systeem wordt gebruikt voor correspondentie met (potentiële) klanten en het opslaan van door de (potentiële) klanten verstrekte informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schoonheidssalon PUUR by Esther bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Potentiële klanten à 12 maanden. Deze gegevens worden voor een periode van 6 maanden bewaard. Indien na deze periode geen financiële transactie heeft plaatsgevonden, worden de gegevens verwijderd.
- Klanten à 7 jaar. Deze gegevens worden conform richtlijnen van de Belastingdienst maximaal 7 jaar bewaard.
- Sollicitanten à 2 weken. Deze gegevens worden maximaal 2 weken bewaard. Indien er geen arbeidsovereenkomst wordt overeengekomen, worden de gegevens van de sollicitant direct verwijderd.
- Verschillende leveranciers à 7 jaar. Deze gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard conform richtlijnen van de Belastingdienst. Indien deze informatie niet noodzakelijk is om te bewaren, wordt het direct verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schoonheidssalon PUUR by Esther verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een eenduidig niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schoonheidssalon PUUR by Esther blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van jouw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Schoonheidssalon PUUR by Esther of wanneer Schoonheidssalon PUUR by Esther hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schoonheidssalon PUUR by Esther gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon PUUR by Esther en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander te verzenden.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@puurbyesther.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, oftewel onherkenbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek .

Schoonheidssalon PUUR by Esther wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoonheidssalon PUUR by Esther neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@puurbyesther.nl.